KOSZYK JEST
PUSTY

https://multiangielski.pl

biuro@sklepmultiangielski.pl

Regulamin

Kurs angielskiego online przez internet

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Informacje ogólne

Korzystając z kursów Multiangielski.pl akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu, oraz polityki prywatności, znajdującej się pod adresem https://multiangielski.pl/polityka-prywatnosci

Właścicielem Multiangielski.pl (zwanym dalej Usługodawcą) jest: Multiangielski.pl Sp. j. ul. Podniebna 2 86-005 Przyłęki NIP: 5542946489, REGON: 366650711 KRS: 0000665856 (XIII Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy)

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów. Aby było możliwe korzystanie z funkcjonalności Platformy, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku Wymagania techniczne.

3) Konta Użytkowników

Użytkownikiem kursów Multiangielski.pl może być wyłącznie osoba fizyczna. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. W celu poprawnego korzystania z Platformy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom. Produkt jest kursem do pracy samodzielnej i na ten czas użytkownikowi nie przysługuje opieka lektorska.

Informacje na temat Twojego konta widoczne publicznie

Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę, aby Twoja nazwa konta (login) i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy (na przykład prezentujących ranking najlepszych Użytkowników). Dodając do profilu swoje zdjęcie wyrażasz zgodę na publikowanie wizerunku (w postaci zamieszczonego zdjęcia) na Twoim publicznym profilu w serwisie oraz przy wypowiedziach w wiadomościach oraz na innych stronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy.

Dobre obyczaje i bezpieczeństwo

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisów Usługodawcy powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.

Odnośniki w wiadomościach wysyłanych do Ciebie

Dla Twojej wygody, odnośniki w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie (w tym z informacjami o promocjach, informacjami o Twoich postępach w nauce, informacjami o nowych materiałach w serwisie, informacjami dotyczącymi Twojego konta) mogą zawierać parametry powodujące automatyczne zalogowanie na Twoim koncie. Dlatego nie należy udostępniać treści tych wiadomości innym osobom.

4) Płatność za kurs

Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługodawca oferuje serwis i aplikację związaną z nauką języków obcych, e-learningiem, metodami efektywnej nauki. Świadczone drogą elektroniczną usługi obejmują bezpłatne prowadzenie konta w serwisie, a także odpłatnie dostęp do treści cyfrowych (takich jak wykupiony kurs).

Płatności za kursy

Płatność za dostęp do wybranego kursu dokonywana jest z góry na zadany okres w wysokości zgodnej z cennikiem Platformy lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji. Zakup może zostać sfinalizowany poprzez sklep internetowy: sklepmultiangielski.pl. W przypadku osób zamawiających kursy bezpośrednio od Usługodawcy, uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po otrzymaniu przez nas potwierdzenia wpłynięcia należności za kurs, bądź zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym. W przypadku klientów indywidualnych okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy Multiangielski.pl, która stanowi inaczej).

Faktury

Aby otrzymać fakturę za zakupione produkty, należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

5) Gwarancja satysfakcji i rekompensaty za przerwy w działaniu Usług

Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie. W sytuacjach gdy konieczne będzie przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych powodujących przerwę w dostępie do usług, dołożymy starań, aby czas niedostępności nie przekroczył jednorazowo 12 godzin. W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do usług, trwających łącznie dłużej niż 12 godzin w miesiącu kalendarzowym, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki te usługi były niedostępne, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności Platformy Multiangielski.pl lub jego istotnej części najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wystąpiła awaria.

6) Własność intelektualna

Informacje, dane i materiały zawarte w serwisie internetowym i aplikacji Usługodawcy są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacone korzystanie z danego kursu. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z Platformy do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

7) Okres obowiązywania umowy oraz tryb i warunki jej rozwiązania

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w serwisie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

Umowa udostępnienia płatnych kursów językowych

Umowy udostępnienia poszczególnych płatnych kursów zawierane są na czas określony, zgodnie z treścią wybranej przez Użytkownika oferty. O ile przy zawieraniu umowy nie zaznaczono wyraźnie inaczej, nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Usługodawcy podany w zakładce Kontakt. W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi – nie dokonał pierwszego logowania.

Historia nauki na koncie

Po upłynięciu ważności płatnego abonamentu na jeden z kursów, Twoja historia nauki przechowywana jest przez co najmniej jeden rok od daty Twojego ostatniego logowania na platformie. Jeśli więc w tym czasie zdecydujesz się na ponowne zamówienie kursu, lub wykupienie ważności dostępu, będziesz mógł go kontynuować, nie tracąc historii przerabianych wcześniej lekcji, ćwiczeń i powtórek (o ile dane elementy będą w dalszym ciągu dostępne w ramach zamówionej usługi).

8) Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika Platformy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, • podpis osoby składającej reklamację oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zakładce Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

9) Postanowienia końcowe Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem w Platformie i/lub w formie wiadomości systemowej na platformie. Zmiany w regulaminie stają się skuteczne w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

aktualizacja 23.05.2018

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl